စာလုံးအၾကီး H1 စပီး ၊ စာလုံးအေသးကေတာ့ H6 ထိသုံးနိုင္ပါတယ္။ TextArea အတြင္းမွာေတာ့ (#) သေကၤတ ကိုသုံးပါတယ္။

cooming soon!

အသုံးျပဳထားသည့္ စာလုံးမ်ားကို အနက္ေရာင္ထူထူ ျပဳလုပ္လိုပါက (** အသုံးျပဳရန္ **)အ ေျမွာက္သေကၤတအေပၚတက္ေနတဲ့ ခရယ္ပြင့္ပုံစံနွစ္ခုၾကားအတြင္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ပါ။ TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။

cooming soon!

အသုံးျပဳထားသည့္ စာလုံးမ်ားကို ေဘးသို႔ေစာင္းေစာင္းေလး ျပဳလုပ္လိုပါက (* အသုံးျပဳရန္ *)အ ေျမွာက္သေကၤတအေပၚတက္ေနတဲ့ ခရယ္ပြင့္ပုံစံနွစ္ခုၾကားအတြင္း ထည့္သြင္းအသုံးျပဳနိုင္ပါ။ TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။

cooming soon!

အသုံးျပဳထားသည့္ စကားစုအလိုက္ အေရာင္ထည့္လိုပါက ( >) သေကၤတ ပုံစံကို အသုံးျပဳလိုသည့္ စာစုေဘးတြင္ ထည့္ပီး အသုံးျပဳပါ။ TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။

cooming soon!

အသုံးျပဳထားသည့္ စာသားမ်ားကို စီစီရီရီ ျဖင့္ တစ္ကေနတစ္ဆယ္၊ သေကၤတတစ္ခုခုျဖင့္ အသုံးျပဳလိုပါက ေအာက္ပါ သေကၤတမ်ားျဖင့္အသုံးပါ။ ( - ) ၊ ( * ) ၊ ( + ) ၊ ( 123) ျဖင့္အစီစဥ္တက် အသုံးျပဳပါ။ TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။

cooming soon!

programming coding မ်ားပါထည့္သြင္းအသုံးျပဳလိုပါက အနည္းဆုံး sapce ေလးၾကိမ္ျခားေပးပါ။ TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။ ကီးဘုတ္ကေနပီး ctrl + k ကိုတြဲနွိပ္ပီးလည္း အသုံးျပဳနိုင္ပါတယ္။

cooming soon!

website links & မိမိအသုံးျပဳထားသည့္ links မ်ားပါထည့္သြင္းအသုံးျပဳလိုပါက TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။

cooming soon!

website ေပၚမွပုံမ်ား & မိမိအသုံးျပဳထားသည့္ ပုံမ်ားပါထည့္သြင္းအသုံးျပဳလိုပါက TextArea Header ေပၚမွာ code ကိုကလစ္နွိပ္ပီး အသုံးျပဳပါ။

cooming soon!

အေပၚသို႔