သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 • FinderBar ေပၚရွိ သင္ခန္းစာမ်ားအား မည္သူမဆို အခမဲ့ လြတ္လပ္စြာ ဖတ္ရႈ႕ႏိုင္သည္။
 • Tutorial မ်ားမွ သင္ခန္းစာ project မ်ားအား လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္၍ ၎ မိမိကုိယ္ပိုင္ Project မ်ားကို FinderBar၊ မူရင္း သင္ခန္းစာေရးသားသူ ႏွင့္ www.finderbar.com တို႔ အား အျပည့္အစံု Credit ေပး၍ public သို႔ အခမဲ့ ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ျဖန္႔ေဝႏုိင္သည္။
 • FinderBar ေပၚရွိ သင္ခန္းစာမ်ား၏ မူပိုင္ခြင့္သည္ FinderBar တြင္ရွိေသာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မရိုးမေျဖာင့္ေသာ သေဘာျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ သံတူေၾကာင္းကဲြျပဳလုပ္ျခင္း၊ အျခားမည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ တုပ၍ မိမိကိုယ္ပိုင္အျဖစ္ျဖင့္ အခမဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခေၾကးေငြျဖင့္ေသာ္လည္း ျဖန္႔ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား

 • FinderBar တြင္ Programming ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ Networking ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ Computer သို႔မဟုတ္ Mobile Phone Services မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္း မ်ား ႏွင့္ အျခားမည္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား Facebook account ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Google+ account ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ Gmail account ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း Register ျပဳလုပ္၍ ေမးခြန္းအေရအတြက္ အကန္႔အသတ္မရွိ လြတ္လပ္စြာ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။
 • ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာတြင္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား၊ ညစ္ညမ္းစာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ တမင္ စိတ္ညစ္ႏြမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာေမးခြန္းမ်ား၊ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ေစေသာ စာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ စာမ်ား၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ လူ႕အသင္းအဖဲြ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ၾကံရြယ္ေသာ စာမ်ားအား ေမးျမန္းျခင္း၊ ေရးသားျခင္းမျပဳရ။ အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ (၂) အား ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။
 • ေအာက္ပါ ေမးခြန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားအား ေျဖၾကားျခင္း၊ Comment ေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဘဲ ေျဖၾကားခြင့္ႏွင့္ Comment ေပးခြင့္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါေမးခြန္းအမ်ဳိးအစား ေမးျမန္းေသာ User သည္ Warning ေပးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ Warning အၾကိမ္အေရတြက္ ေရာက္ရွိပါက FinderBar Member အျဖစ္မွ ရပ္စဲမည္ျဖစ္သည္။
  • မိမိေရးသားေသာ ကုဒ္ နမူနာအား အစအဆံုး ျပသျခင္း မရိွဘဲ ရွင္းလင္းမႈ မရွိေသာ ေမးခြန္းမ်ား။ ဥပမာ - “new Thread(mRunnable).start() လို႔ေရးထားတယ္။ အလုပ္မလုပ္ဘူး”
  • စာအုပ္မ်ား၊ Ebook မ်ာ၊ Crack Version မ်ား၊ Tutorial မ်ား၊ Video Tutorial မ်ား၊ Project မ်ား၊ Tool မ်ား၊ Library မ်ား အားေတာင္းဆိုျခင္း၊ Recommend ေတာင္းဆိုျခင္း၊ ရွာေပးေစလိုျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား
  • ေယဘူယ က်လြန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား။ ဥပမာ - “CPU ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္တာလဲ”
  • ေျဖၾကားရန္ အလြန္ အဆင့္ျမင့္လြန္းေသာ ေမးခြန္းမ်ား။ ဥပမာ - “nano ေလးမ်ား မည္သို႔ျပဳလုပ္ထားပါသနည္း” စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ေမးခြန္းေျဖၾကားျခင္း ႏွင့္ ကြန္မန္႔ေပးျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းမ်ား

 • ေမးခြန္းေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ FinderBar တြင္ account ျပဳလုပ္၍ မည္သည့္ေမးခြန္းမဆို အကန္႔အသတ္မရွိ မိမိ ကၽြမ္းက်င္ သုိ႔မဟုတ္ နားလည္သလို ေျဖဆိုႏိုင္ပါသည္။
 • မိမိအေျဖအား ေမးျမန္းသူမ်ား၊ ၾကည့္ရႈ႕သူမ်ားမွ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ပါက ၎တို႔မွ ေပးေသာ Vote အား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • vote အမ်ားဆံုး ရရွိ သူမ်ားသည္ FinderBar မွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္မည့္ နည္းပညာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမ်ားအား VIP အျဖစ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး FinderBar ႏွင့္ လက္တဲြ အလုပ္လုပ္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။
 • ေမးခြန္းမ်ား၊ အေျဖမ်ား မရွင္းမလင္း ျဖစ္ပါက ေမးခြန္းေမးသူ သို႔မဟုတ္ အေျဖေပးသူ သို႔ ၎၏ ေမးခြန္း သို႔မဟုတ္ အေျဖ ေအာက္တြင္ ကြန္မန္႔ေပး၍ အကန္႔အသတ္မရွိ ေမးျမန္းႏုိင္သည္။
 • မိမိအေျဖ၏ တာဝန္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္သာျဖစ္၍ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပႆနာ တစ္စံုတစ္ရာသည္ ေျဖဆိုသူတြင္သာ တာဝန္က်ေရာက္ၿပီး FinderBar ႏွင့္ လံုးဝသက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သုိ႔ FinderBar မွလည္း မည္သို႔မွ တာဝန္ယူ ေျဖရွင္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။
 • အေျဖ ေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ ကြန္မန္႔ေပးရာတြင္ ေမးခြန္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ အေျဖမ်ား၊ Website Link မ်ား၊ ညစ္ညမ္းစာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ တမင္ စိတ္ညစ္ႏြမ္းေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာအေျဖမ်ား၊ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိခုိက္ေစေသာ စာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကည္ညိဳပ်က္ေစေသာ စာမ်ား၊ ဘာသာေရး ႏွင့္ လူ႕အသင္းအဖဲြ႕ ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ၾကံရြယ္ေသာ စာမ်ားအား ေျဖဆိုေရးသားခြင့္ လံုးဝ(လံုးဝ) ခြင့္မျပဳပါ။
 • အထက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္ (၂) အား ေဖာက္ဖ်က္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူျခင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အေပၚသို႔